Energetický certifikát

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Takáto certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy, časti budovy alebo bytu
 • pri prenájme budovy, časti budovy alebo bytu
 • pri dokončení novej budovy
 • pri významnej obnove existujúcej budovy ( zateplenie, prístavba, nadstavba... ), kde je potrebné kolaudačné konanie
 • v ostatných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná.

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať energetickú certifikáciu aj jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno vykonať aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove, ktorého energetická certifikácia už bola vykonaná.

Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len oprávnené osoby, ktoré podnikajú v oblasti energetickej certifikácie na základe živnosti, pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu.

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje:

 • oprávnenie prevádzkovateľa živnosti
 • opis budovy a jej adresu
 • údaj o zaradení budovy do kategórie
 • opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v jej technickom a technologickom zariadení a v jej energetickom vybavení,
 • odporúčanie na finančne výhodné zlepšenie jej energetickej hospodárnosti a zníženie tvorby emisií oxidu uhličitého
 • údaj o platnosti energetického certifikátu,
 • označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii a ich podpisy.

Energetický certifikát predstavuje komplexný výpočet viacerých parametrov, ktoré majú vplyv na spotrebu energie v budove. Pri výpočte tepelných strát a ziskov berieme do úvahy tieto parametre:

 • príprava TÚV
 • vykurovanie
 • chladenie
 • vetranie
 • osvetlenie
 • tepelné straty

V niektorých prípadoch je potrebné zvažovať aj tepelné zisky:

 • obnoviteľné zdroje energie
 • vnútorné tepelné zisky

Energetické certifikáty budov berú do úvahy aj vonkajšie klimatické podmienky, vnútorné klimatické podmienky a spôsob riadenia výmeny tepla.

Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Ak ide o veľkú existujúcu budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, musí sa v nej umiestniť energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú.

Odborne spôsobilá osoba vypracuje pre vlastníka budovy energetický certifikát a jeho kópiu doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Galéria
Povedali


"Architektúra je to, čo robí zrúcaninu krásnou."

Le Corbusier

 

"Architektúra nie je kreslenie, architektúra sa môže písať ako báseň alebo partitúra."

Adolf Loos

 

"Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť."

Michelangelo Buonarroti